RODO

Klauzula informacyjna


FHU STALEXPERT kierując się standardami europejskimi zawartymi w szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, mając na uwadze, że ochrona danych osobowych osób fizycznych stanowi jedno z praw podstawowych przysługujących obywatelom Unii Europejskiej, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FHU STALEXPERT z siedzibą w Łanach (woj. Śląskie, 44-160) przy ul. Słonecznej 13, NIP: 6482270993, REGON: 278080740

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

  • złożenia oferty (Art. 6. lit a) RODO)
  • zrealizowania usługi lub umowy (Art. 6. lit a), b) RODO)
  • ewidencjonowania wykonywanych usług (Art. 6. lit c), f) RODO)
  • realizacji obowiązków związanych z rachunkowością (Art. 6. lit c) RODO)
  • zatrudniania (Art. 6. lit a), b) c) RODO)
  • marketingowych (Art. 6. lit, f) RODO)

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą stać się: podmioty świadczące usługi spedycyjne, podmioty świadczące usługi programistyczne i zarządzania stroną internetową Administratora, podmioty świadczące usługi hostingowe, operatorzy płatności internetowych oraz banki, podmioty świadczące usługi z zakresu rachunkowości, inne podmioty obsługujące Administratora z którymi to FHU STALEXPERT jest związana umowami powierzenia, określającymi prawa, obowiązki i wymagane zabezpieczenia przy przetwarzaniu danych. Jednocześnie informuję, że Pani/Pana dane nie są przekazywane poza granice Unii Europejskiej, uściślając: nie są przekazywane nawet poza granice Polski.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w czasie realizacji Umowy, w czasie realizacji usług związanych z przedmiotem Umowy oraz przechowywane przez okres 6 lat od dnia dokonania ostatniej czynności przetwarzania lub do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie o ile przepisy nadrzędne nie nakładają na Administratora obowiązku ich przechowywania.

5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu lub ograniczenia wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

6. Informujemy o prawie do wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ograniczenie, usunięcie lub wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy.